Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemene Voorwaarden

 Artikel - 1 

 Definities 1.1 Opdrachtnemer: DogWalks - Hondenuitlaatservice

 1.2  Opdrachtgever: Persoon (Huisdierbezitter) die de voorwaarden heeft gelezen en zijn / haar hond(en) meegeeft aan Dogwalks.
 1.3  Opdracht: Het verzorgen en en/of uitlaten van de huisdieren/honden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer. 
 1.4  Huisdieren: Alle soorten huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden verzorgd/opgevangen. 

 

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer 2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd
      bij de kamer van Koophandel.
2.3  Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.4  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden
       in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door
       zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.5  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij
       wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt
       in eerdere uitgaven van deze documenten. 
2.6  Bij het kennismakingsgesprek worden alle details uitvoerig worden besproken.

 

 

Artikel 3 - Gezondheid 

3.1 Loopse hondenkunnen helaas niet mee met de uitlaatservice.
3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen eventuele ziekten van de huisdieren/hond.
      Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.3 De opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van
      de huisdier/hond, op kosten van de opdrachtgever  een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen
      mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

 

 

 Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie
      dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier/hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. 
4.2 Uw huisdieren of hond moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw
       huisdier of hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw  huisdier/hond aangerichte schade. 
4.3 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door DogWalks op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het
      huisdier/hond gedurende de periode dat het huisdier/hond onder toezicht vanDogWalks valt. 
4.4 Afmeldingen van de uitlaatservice dienen 24 uur van te voren worden doorgegeven zodat het vrij gekomen plekje aan
      een andere hond kan worden doorgegeven.  Binnen 24 uur van te voren opzeggen wordt in rekening gebracht als een uitlaatbeurt.

 

 

 Artikel 5- Rechten en plichten van de uitlaatservice

5.1 DogWalks zal uw huisdier/hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen. 
5.2 DogWalks laat uw hond bij een individuele wandeling tenminste 1 uur uit in het Purmerbos.
5.3 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt iets met uw hond gebeuren dan heeft DogWalks  het recht uw hond naar de
      dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond
      zo spoedig mogelijk ingelicht. 
5.4 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door DogWalks  de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt
      alleen gebruikt voor de oppas/verzorging van  uw huisdier en voor het ophalen en thuisbrengen van uw hond.
      Er zullen geen gegevens bij de sleutel worden bewaard. 
5.5 DogWalks heeft te allen tijde het recht, tot weigeren van de hond in de uitlaatservice.
5.6 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de Uitlaatservice Dogwalks maar niet in het weekend. Uitgesloten zijn de dagen
      waarop Dogwalks gesloten is. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
 

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door DogWalks of derden, veroorzaakt door het huisdier of hond van 
      opdrachtgever.  Eventuelekosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk
      is welk huisdier of hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende
      betrokken huisdier of honden gedeeld. Indien duidelijk is dat een hond van opdrachtgever opzettelijk verwondingen heeft aangebracht
      op andere honden  bij de DogWalks zijn de kosten voor de eigenaar van de hond die de verwondingen heeft toegebracht.
6.2 DogWalks  is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of
      andere huisdieren. 
6.3 DogWalks is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van
     ziekte, arbeidsongeschiktheid,  persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Dogwalks 
     aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 
6.4 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, ed DogWalks niet bij machte is om
     uitlaat -, oppas- en/of  verzorgingsdiensten te verlenen, zal DogWalks  de opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk
      is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet  verhaald worden op DogWalks.

 

 

Artikel 7 - Schade en verzekeringen 

7.1 Eigenaar van het huisdier/hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade
     die zijn/ haar huisdier/hond toebrengt/toebrengen  aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden)
     van anderen. 

 

 

Artikel 8 - Betalingen 

8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
8.2 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor aanvang van de eerste dag van de opdracht te zijn bijgeschreven op het
     bankrekeningnummer van Dogwalks : NL09 KNAB 0257 7333 02
8.3 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), 
     is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in  rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen van aantoonbare
     overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, rampen calamiteiten zal het resterende oppas bedrag
     worden terugbetaald aan de opdrachtgever. 
8.4 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
    incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Share our website